fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “AV”) zijn van toepassing op alle verkopen die via internet worden afgesloten op de website www.tequilae-shop.com, hierna de “site” genoemd, site gepubliceerd door de vennootschap bvba Kerala, taboriestraat 14-16, 1000 Brussel, bedrijfsnummer BE0878.997.271 (hierna de “Verkoper”), met kopers.

Artikel 2 – Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden – Tegenstelbaarheid van de algemene verkoopsvoorwaarden

De GCS worden systematisch naar elke koper gestuurd of gegeven om hem in staat te stellen een bestelling te plaatsen.

Bijgevolg impliceert het feit dat de koper een bestelling plaatst de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten zoals prospectussen, catalogi, uitgegeven door de verkoper en die slechts een indicatieve waarde hebben.

Geen enkele bijzondere voorwaarde mag, tenzij formeel en schriftelijk aanvaard door de Verkoper, de overhand hebben op de GCS.

Elke tegengestelde voorwaarde van de koper is dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, onafdwingbaar tegenover de verkoper, ongeacht wanneer deze ter kennis van de verkoper is gebracht.

De wijzigingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn tegenstelbaar aan de Kopers vanaf het moment dat ze online worden gezet en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten transacties.

Artikel 3 – Bestellingen

3.1 Elektronische handtekening

De online levering van het creditcardnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling zijn het bewijs van de overeenkomst van de koper waard en zullen de moeite waard zijn:

  • Betaalbaarheid van de in het kader van de kooporder verschuldigde bedragen,
  • Ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde handelingen.

3.2 Validatie – Bevestiging van de bestelling

3.2.1 Definitieve validatie van de bestelling

Na kennis te hebben genomen van de stand van zaken van zijn bestelling, deze te hebben geaccepteerd door te klikken op de in het GCS aangegeven plaats, en nadat alle gevraagde informatie is ingevuld, zal de Koper op de gekozen wijze van betaling klikken om zijn bestelling definitief te bevestigen.

Zodra hij zijn betaling valideert, wordt de bestelling geregistreerd en wordt deze onherroepelijk.

De bestelbon zal worden opgenomen in de computerregisters van de site van de Verkoper, zelf bijgehouden op een betrouwbare en duurzame drager, en zal worden beschouwd als een bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

3.2.2 Bevestiging van de bestelling

Zodra de Koper zijn betaalwijze heeft gevalideerd (eventueel met vermelding van zijn kaartnummer en vervaldatum), wordt een overzicht van de bestelling van de Koper weergegeven en wordt het transactienummer vermeld.

Dit overzicht zal hem/haar ook per e-mail worden toegestuurd, ten laatste bij de levering van de Producten, op het door hem/haar bij de bestelling opgegeven e-mailadres, of bij gebrek daaraan, op het door de Koper op de bestelbon opgegeven adres.

Artikel 4 – Levering

4.1 Voorwaarden

De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper. De bestelde producten worden geleverd

4.2 Termijnen

De verkoper heeft het recht om geheel of gedeeltelijk te leveren.

De door de Koper aangekochte producten worden binnen een termijn van 72 uur tot maximaal 10 dagen geleverd op het adres dat de Koper bij zijn bestelling op de website van de Verkoper heeft opgegeven. De Verkoper verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de door de Koper bestelde producten binnen de bovenvermelde termijnen te leveren. Deze termijnen worden echter slechts ter informatie meegedeeld en een eventuele overschrijding geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, inhouding of annulering van de bestelling door de Koper.

Indien de bestelde producten echter niet binnen 10 dagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de koper of de verkoper worden geannuleerd. De door de koper betaalde bedragen worden dan binnen dertig dagen aan hem geretourneerd, met uitsluiting van enige vergoeding of inhouding.

De levering wordt geacht te zijn geschied zodra de door de verkoper bestelde producten zijn overhandigd aan de vervoerder die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De koper erkent dan ook dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering te doen en heeft geen garantie tegen de verzender, zelfs niet als de verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

In ieder geval kan de tijdige levering alleen plaatsvinden als de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van de verkoper, wat de oorzaak ook is.

4.3 Transportkosten

De prijs die de koper bij een online bestelling betaalt, is inclusief transport- en verpakkingskosten.

Artikel 5 – Eigendomsovergang – Overdracht van risico’s

De koper is verplicht de staat van de producten bij aflevering te controleren.

Bij gebrek aan voorbehoud of klachten over zichtbare gebreken of over de niet-conformiteit van de geleverde producten met de bestelling, die uitdrukkelijk schriftelijk en binnen tweeënzeventig uur na de levering door de Koper worden geformuleerd, worden de door de Verkoper geleverde producten geacht in hoeveelheid en kwaliteit overeen te stemmen met de bestelling (zonder zichtbare gebreken).

De koper dient bij zijn voorbehoud of vordering alle relevante bewijsstukken te voegen.

Bij niet-naleving van deze formaliteiten en termijnen door de Koper wordt geen enkele klacht rechtsgeldig aanvaard.

De Verkoper zal zo spoedig mogelijk en op eigen kosten de geleverde producten waarvan de zichtbare gebreken en/of het gebrek aan overeenstemming door de Koper naar behoren zijn aangetoond, vervangen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De koper heeft, wanneer hij consument of niet-professioneel is, een termijn van 14 duidelijke dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van boetes (behalve voor gepersonaliseerde of “op maat gemaakte” artikelen). 

Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling.

De goederen moeten worden geretourneerd in de staat waarin de Verkoper ze heeft geleverd en in de originele verpakking.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, wordt de koper binnen maximaal dertig dagen na ontvangst van het pakket door de verkoper vergoed, met uitzondering van de retourkosten, die voor rekening van de koper blijven.

Artikel 7 – Terugkeerbeleid

Geretourneerde goederen moeten worden geretourneerd in de staat waarin de leverancier ze heeft geleverd en worden geretourneerd met een verzendmethode die een traceernummer bevat (bewijs van retournering). De terugkeer zal worden geadresseerd aan Tequila 14-16, Taborastraat 1000 Brussel België.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheid van de verkoper – Garantie

8.1 Toepassingsgebied

De producten zijn gegarandeerd tegen elk defect in materiaal of vakmanschap voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van opening van het product en niet later dan één (1) jaar vanaf de levering.

Bij overeenkomsten met niet-professionals of consumenten geldt in ieder geval de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel.

In het kader van deze garantie is de enige verplichting van de verkoper de kosteloze vervanging van het product door een identiek of gelijkwaardig product.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet elk product eerst worden onderworpen aan de dienst na verkoop van de verkoper, waarvan de overeenkomst onontbeerlijk is voor elke vervanging.

Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de Verkoper.

8.2 Uitsluitingen

De garantie is niet van toepassing op zichtbare gebreken.

Eveneens uitgesloten zijn gebreken en beschadigingen die het gevolg zijn van een ongeval van buitenaf of van een wijziging van het product die niet door de verkoper is voorzien of gespecificeerd.

Artikel 9 – Prijs

De producten worden geleverd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De prijzen zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen.

Elke belasting, belasting of andere dienst die moet worden betaald in toepassing van de Belgische regelgeving of van het land van de koper, valt onder de verantwoordelijkheid van de koper.

De op de site vermelde prijzen zijn exclusief de porto- en verpakkingskosten die extra worden gefactureerd en die aan de koper worden gespecificeerd bij de definitieve validatie van zijn bestelling en die kunnen variëren naargelang het geografische gebied van de koper.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

10.1 Voorwaarden

Het door de koper verschuldigde bedrag is het bedrag dat staat vermeld op de door de verkoper per e-mail verzonden orderbevestiging.

De Koper heeft bij de validatie van zijn bestelling de keuze tussen verschillende betalingsmethoden.

Tenzij anders is overeengekomen, of de server niet beschikbaar is, worden betalingen gedaan onder de volgende voorwaarden:

* Onmiddellijk op het internet: met Credit Card (Blue, Visa, Eurocard/Mastercard).

De Koper moet op de dag dat de bestelling op de website van de Verkoper wordt geplaatst, zijn creditcardnummer doorgeven, afhankelijk van het type kaart, de vervaldatum en het cryptogramnummer (een 3-cijferig nummer dat op de achterkant van de creditcard staat).

Door te kiezen voor onmiddellijke betaling per creditcard wordt de Koper automatisch overgeschakeld op het stripbetalingsplatform, dat een van de belangrijkste leveranciers in Europa is voor banktransacties op handelssites. Uw gegevens zijn goed gecodeerd en blijven vertrouwelijk (SSL-beveiligingssysteem), zodat alle gegevens met betrekking tot het betaalmiddel zo efficiënt mogelijk worden beschermd en de bankgegevens van de Gebruiker op geen enkel moment door het computersysteem van Tequila eshop gaan. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan op dit punt dus niet worden betrokken.

Om te controleren of u zich in de beveiligde modus bevindt, verandert het begin van het adres van de site http://www dat bovenaan het scherm wordt aangegeven in https://www. De “S” die volgt op “http” geeft aan dat de communicatie beveiligd is of een andere Franse bankinstelling.

In ieder geval behoudt Tequila eshop zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren in de volgende gevallen:

*Litigation existing with the Buyer,

* Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper,

* Weigering van autorisatie van betaling met creditcard van bankorganisaties.

10.2 Niet-betaling

In geval van niet-betaling, 48 uur na ingebrekestelling, zal de verkoop van rechtswege geannuleerd worden indien de verkoper dit wenst, die, in kort geding, de teruggave van de producten kan vragen, onverminderd de eventuele schadevergoedingen.

Annulering geldt niet alleen voor de betreffende bestelling, maar ook voor alle eerdere onbetaalde bestellingen, ongeacht of deze al dan niet geleverd zijn of nog geleverd moeten worden en ongeacht of de betaling al dan niet verschuldigd is.

In ieder geval worden de verschuldigde bedragen voor andere leveringen of om welke andere reden dan ook opeisbaar indien de Verkoper niet kiest voor de afwikkeling van de betreffende orders.

De koper dient alle kosten te vergoeden die hij heeft gemaakt voor de contentieuze invordering van de verschuldigde bedragen, met inbegrip van de juridische kosten.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort of onderworpen worden aan welke vergoeding dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Elke gedeeltelijke betaling wordt eerst aangerekend op het niet-preferente deel van de schuld en vervolgens op de oudste verschuldigde bedragen.

De verkoper is niet van plan om een korting toe te kennen voor contante betaling of betaling op een eerdere datum dan die welke voortvloeit uit de Algemene Verkoopvoorwaarden.

10.3 Vereiste van garanties

Elke verslechtering van het krediet van de koper kan de eis van garanties vóór de uitvoering van de ontvangen orders rechtvaardigen.

Artikel 11 – Gegevensverwerking en vrijheden

11.1 Persoonlijke informatie

De persoonlijke gegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, zijn verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking en de levering van de bestellingen en voor de opstelling van de facturen.

Deze informatie is strikt vertrouwelijk.

Het gebrek aan informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling.

De Koper heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben.

Om gebruik te maken van dit recht dient de Afnemer verbinding te maken met de website van de Verkoper of een brief te sturen naar de klantenservice van de Tequila eshop (postadres).

De Koper zal in ieder geval zorg dragen voor het terughalen van zijn naam en/of vestigingsplaats en, indien nodig, zijn kopersnummer.

11.2 Cookies

De Site maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen en dat als doel heeft een eerder bezoek van de Gebruiker aan de Site aan te geven.

Cookies worden alleen gebruikt door Tequila eshop om de dienstverlening aan de Gebruiker te personaliseren.

De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internetbrowser te configureren.

Hij verliest dan de mogelijkheid om de service die hem door Tequila eshop via de Site wordt geboden te personaliseren.

Artikel 12 – Diverse bepalingen

12.1 Gedeeltelijke niet-validatie

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

12.2 Volledige overeenkomst

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat naar de Koper wordt gestuurd, vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele betrekkingen tussen de Partijen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten prevaleren de Algemene Verkoopvoorwaarden.

12.3 Toepasselijk recht – Procesvoering

Alle aanbiedingen en contracten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met aanbiedingen en overeenkomsten met tequila eshop , of die daaruit voortvloeien, zullen worden onderworpen aan de bevoegde territoriale bevoegdheid, tenzij een dwingende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere bevoegdheid aanwijst.

In geval van een buitengerechtelijke beslechting van het geschil heeft de consumentenbemiddelingsdienst van de federale overheid het recht om alle verzoeken om buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te ontvangen. Deze laatste zal op zijn beurt de aanvraag zelf verwerken of doorsturen naar een gekwalificeerde instantie. U kunt contact opnemen met de dienst van de consumentenombudsman via de volgende link: https://www.mediationconsommateur.be/fr. In het geval van grensoverschrijdende geschillen kunt u ook naar het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie gaan via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

Pour améliorer votre expérience, ce site utilise des cookies.   
Privacidad